התיישנות עבירות

תחומי התמחות / משפט פלילי / התיישנות עבירות

מהי התיישנות עבירות?

תקופת ההתיישנות של עבירה מתחילה להימנות ביום ביצוע העבירה. בחלוף תקופת ההתיישנות לא ניתן עוד להעמיד אדם לדין, גם אם יש ראיות להוכחת אשמתו. חוק העונשין מסווג את כל העבירות לשלושה סוגים, לפי חומרתן. מסוג העבירה נגזרת תקופת ההתיישנות.

  • עבירות מסוג חטא – עבירות שקבוע בצידן עונש של עד שלושה חודשי מאסר.
  • עבירות מסוג עוון – עבירות שקבוע בצידן עונש של שלושה חודשי מאסר עד שלוש שנות מאסר.
  • עבירות מסוג פשע – עבירות שקבוע בצידן עונש של מעל שלוש שנות מאסר.

מהי תקופת ההתיישנות של עבירות?

בעבירות חטא, תקופת ההתיישנות של העבירה היא שנה אחת. לצד עבירות עוון, קבועה תקופת התיישנות של חמש שנים. לעבירות מסוג פשע, שדינן מוות או מאסר עולם, תקופת התיישנות העבירה של 30 שנה. ביתר העבירות מסוג פשע, תקופת התיישנות העבירות נעה בין עשר שנים לחמש עשרה שנים. בחלוף תקופת ההתיישנות, מיום ביצוע העבירה, אין להעמיד אדם לדין.

מהי  התיישנות?

מושג ההתיישנות מלווה את המשפט הישראלי בהליכים אזרחיים ופליליים. בדין הפלילי מתייחסים להתיישנות עבירות והתיישנות עונשים. אדם שביצע עבירה פלילית, יכול ויהיה פטור מהרשעה בדין אם חלפה תקופת ההתיישנות העבירה. אדם שהורשע והוטל עליו עונש, ייתכן ולא ירצה את עונשו אם חלפה תקופת ההתיישנות.

טענת התיישנות העברה היא בגדר “טענה מקדמית”. כלומר, טענה אותה יכול לטעון נאשם בפתח משפטו, בעת שמוקרא לו כתב האישום שהוגש כנגדו. טענת התיישנות היא טענה פורמאלית ואין בקיומה של התיישנות כדי להוביל לזיכוי מעצם מעשה העבירה, אלא רק כדי למנוע העמדה לדין. מטרת ההתיישנות לשמור על הזכות להליך פלילי הוגן ובתוך כך להגן על חשודים מפני הצורך להתגונן נגד האשמות פליליות בחלוף זמן רב. שאז, היכולת שלהם להגן על עצמם נפגעת. כמו כן, התיישנות נועדה לתמרץ את רשויות החוק והמשטרה לחקור חשדות פליליים ולהעמיד לדין במהירות. בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, ההתיישנות בפלילים נחלקת לשניים: התיישנות  עבירות פליליות והתיישנות עונשים פליליים.

האם תקופת התיישנות העבירות עוצרת?

על אף האמור, קיימות פעולות העוצרות את תקופת התיישנות העבירות. כך למשל, מקום בו נפתחה חקירה פלילית בגין העבירה או מקום בו מתנהל הליך פלילי בגינה. שאז, רק בתום החקירה או ההליך המשפטי, תמנה תקופת ההתיישנות. במניין תקופת התיישנות העבירות לא ימנו גם תקופות בהן לא ניתן להשלים את החקירה, בגלל שלא ניתן לאתר חשוד, בגלל שמצבו הרפואי של חשוד או עד מרכזי לא מאפשר לקיים הליכי חקירה ועוד. אירועים כמתואר לעיל ואירועים נוספים המפורטים בחוק, נקראים “אירועים מנתקים”. אירועים אלה עוצרים את תקופת ההתיישנות ובסיומם יש לשוב ולמנות את מניין הימים עד לחלוף תקופת ההתיישנות.

מהי תקופת התיישנות העבירה בעבירות מין?

בכל הנוגע לעבירות מין, קיים בחוק הסדר שונה שקובע תקופות התיישנות ארוכות יותר. זאת, נוכח ההבנה כי עבירות מין מורכבות ורגישות ולעיתים לנפגע העבירה לוקח זמן רב יותר להגיש תלונה. כך למשל, בעבירת מין חמורה שנעברה בקטין, תחל תקופת התיישנות העבירות ביום שמלאו לקטין 28. אם חלפה תקופת התיישנות העבירה הרגילה שקבועה בחוק, יש צורך בקבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה לצורך הגשת כתב אישום. תקופות התיישנות נוספות בעבירות מין, נקבעו בחוק העונשין.

על אילו מצבים לא חלה התיישנות העבירות?

יש לציין כי קיימות עבירות שכלל ההתיישנות לא חל עליהן. דוגמא לעבירה כזו היא עבירה של רצח בנסיבות מחמירות. העובר עבירה זו ייאלץ לתת עליה את הדין גם בחלוף שנים רבות מיום ביצועה.

מהי התיישנות עונשים?

פרט לאפשרות שעצם מעשה העבירה יתיישן, באופן שלא ניתן לדון בשאלת האחריות הפלילית לביצועו, קיימת אפשרות נוספת והיא התיישנות העונש שהוטל על מבצע עבירה. רוצה לומר, יכול ויתנהל משפט כנגד פלוני בסופו יורשע בדין בגין ביצוע עבירה פלילית, עוד נניח שבית המשפט יטיל עליו עונש מאסר בפועל אך מסיבה כזו או אחרת פלוני לא יחל בריצוי עונשו, אז, ובחלוף פרק הזמן הקבוע בחוק יכול ויתיישן העונש שנקבע על ידי בית המשפט כך שלא תחול עוד החובה למלא אחריו.

סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע את תקופות ההתיישנות של עונשים. עונש שהוטל בגין ביצוע עבירה מסוג פשע יתיישן אם לא מומש במשך 20 שנים. אם מדובר בעונש שהוטל בגין עבירת עוון, הוא לא ימומש לאחר 10 שנים מיום שהוטל על מי שנמצא אשם בדין. בעבירת חטא, אם העונש לא מומש במשך 3 שנים, אזי גם הוא מתיישן. מניין תקופת ההתיישנות של עונשים מתחיל מיום שפסק הדין הופך חלוט.

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון מומחיות בטיפול בעבירות פליליות ובהתיישנות עבירות

עו”ד ליאור אטקין ועו”ד אריאל חברון, בעלות משרד עו”ד אטקין חברון, בעלות ניסיון של שנים רבות במשפט פלילי. אנו נבחן עבורכם את התיק ונסיבותיו ונטען כל טענה רלוונטית, תוך ירידה לפרטים ובחינה מדוקדקת של חומר הראיות בחינת תיק פלילי צריכה להיעשות תוך התייחסות למכלול הנסיבות. כך, יש לבחון גם התיישנות עבירות והתיישנות עונשים שהוטלו בכדי שאדם לא יועמד לדין, יורשע בדין או ירצה עונש מאסר לאחר חלוף תקופת ההתיישנות.

יצירת קשר